NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

1,3 miljard extra voor tekorten jeugdzorg

11 jun 2021Nieuws
1,3 miljard extra voor tekorten jeugdzorg

Het kabinet stelt voor 2022 ruim 1,3 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor dat jaar. Hierin is meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van 214 miljoen euro op de jeugdzorguitgaven opleveren. De samenwerkende beroepsverenigingen waaronder de NVK zijn blij met het resultaat. Tegelijkertijd is geld niet de enige oplossing en moet ook worden gekeken naar de inhoud en organisatie van deze zorg, zo schrijven ze in een brief aan de staatssecretaris en de informateur.

De toezegging voor extra middelen is de uitkomst van overleg tussen kabinet en VNG naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient dit oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een doelmatiger uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel beter en voor de toekomst houdbaar te maken.

Vooruitlopend op besluitvorming door het nieuwe kabinet wordt nu al gestart met maatregelen gericht op een beter houdbaar jeugdstelsel. Er komt een hervormingsagenda en een structureel financieel kader die samen moeten leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten meer uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden.

Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waarover een nieuw kabinet uiteindelijk definitief moet besluiten. Dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders. Ook ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd.