NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Lid worden

Als lid draagt u bij
Kinderartsen staan voor flinke uitdagingen. Er liggen veel kansen op het gebied van netwerkgeneeskunde, technologische innovatie, slimmer werken en preventie. Door deel uit te maken van een professionele beroepsvereniging draagt u bij aan innovatie en professionalisering van de kindergeneeskundige zorg. Als lid van de NVK versterkt u niet alleen uw eigen positie, maar die van alle kinderartsen in Nederland.

 

Persoonlijk voordeel
Als lid van de NVK staat u sterker. Net als de ruim 2.400 leden die u voorgingen, kunt u rekenen op een goede informatievoorziening en actieve belangenbehartiging. Ook kunt u als lid van een sectie, commissie of expertisegroep meedenken en meebeslissen over zaken die voor u relevant zijn.

Meer lezen over de voordelen van een lidmaatschap?
Download de factsheet, ontdek uw voordeel en zie waar uw bijdrage naartoe gaat.

Verschillende soorten lidmaatschappen
De NVK kent verschillende soorten lidmaatschappen. In de tabel hieronder een overzicht:

Type lidmaatschap

Voor wie?

Jaarlijkse contributie*

Praktiserend lid   (incl. FMS/LAD)                       

 • praktiserend kinderarts die als zodanig werkzaam is in Nederland

€ 1.560,00

Opgebouwd uit:

NVK-contributie:
€ 952,23

Bijdrage Federatie:
€ 607,77

Junior lid (incl. DJS/LAD)                         

 • assistent-geneeskundige in opleiding tot kinderarts

€ 304,00

Opgebouwd uit:

NVK-contributie:
€ 144,00

Bijdrage De Jonge Specialist:
€ 160,00

Junior lid (alleen NVK)

 

€ 144,00

Buitengewoon lid                          

 • kindergeneeskundige die werkzaam is als kinderarts buiten Nederland

€ 312,00

Bijzonder lid                          

 • kinderarts die niet kwalificeert als praktiserend kinderarts
 • anios
 • iedere niet-kinderarts met tenminste een hogere beroepsopleiding, die direct betrokken is bij de wetenschap en praktische aspecten van de kindergeneeskunde

€ 312,00

Erelid                          

 • als zodanig benoemd lid dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de kindergeneeskunde

 

Senior lid                          

 • lid dat wegens (vervroegde) pensionering niet meer de geneeskunde uitoefent

€ 98,00

*      bedragen per 1 januari 2024
Alle lidmaatschappen worden naar rato in rekening gebracht lopende het kalenderjaar

Vragen en contact
Heeft u vragen over uw NVK-lidmaatschap? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@nvk.nl of 088 - 282 33 06.

Bent u al lid en wilt u uw persoonlijke gegevens controleren of aanpassen? Log dan in via de NVK Leden login boven aan deze pagina en ga naar het wijzigingsformulier.

Lidmaatschap secties
Alle leden, ongeacht hun type lidmaatschap, kunnen lid worden van een (subspecialistische) sectie van de NVK. Een overzicht van alle secties vindt u hier. Kinderartsen-subspecialisten zijn doorgaans lid van de sectie van hun betreffende subspecialisme. Daarnaast zijn ook veel algemene kinderartsen lid van één of meer secties omdat het onderwerp hun bijzondere aandacht heeft. Niet-kinderartsen, die over een bepaald onderwerp veel contacten met een bepaalde sectie hebben, kunnen lid van een sectie worden als zij zich als bijzonder lid (niet-artsen) van de NVK hebben aangemeld. Niet-leden van de NVK kunnen, indien het sectiebestuur daarmee instemt, de sectievergaderingen als participant bijwonen en aan de inhoudelijke discussie bijdragen. Op huishoudelijke sectievergaderingen hebben niet-leden uiteraard geen stemrecht.

Verbondenheid met de Federatie en de KNMG
Wie als praktiserend kinderarts lid is van de NVK, is daarmee automatisch aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG. Dit betekent onder meer dat voor deze leden ook de statuten en reglementen van deze organisaties gelden en dat ze vallen onder de gedragsregels en de tuchtrechtspraak van de KNMG. Ook kunnen zij gebruik maken van verschillende kortingen. Om praktische redenen wisselt de NVK – voor deze lidmaatschappen – persoonsgegevens uit met de Federatie. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de Federatie (zoals juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet.

Meer lezen over de voordelen van aansluiting bij de Federatie?
Lees de factsheet om te zien waar uw bijdrage naartoe gaat. 

Lidmaatschap van de LAD
Praktiserend kinderartsen die in dienstverband werkzaam zijn (of dat in de toekomst worden) en lid worden van de NVK, melden zich daarbij tegelijkertijd aan als lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Bekijk hier de ledenvoordelen die dit gratis lidmaatschap met zich meebrengt. Meer informatie over de rechten en plichten van de LAD vindt u in de statuten van de LAD. Vanwege dit lidmaatschap verstrekt de NVK persoonsgegevens aan de LAD. Lees hier hoe de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. Mocht u ondanks de voordelen van het lidmaatschap toch geen lid willen worden van de LAD, neemt u dan contact op met de ledenadministratie van de NVK via ledenadministratie@nvk.nl of 088 - 282 33 06.

Lidmaatschap van De Jonge Specialist
De juniorafdelingen van de wetenschappelijke verenigingen die aangesloten zijn bij de Federatie hebben per 1 januari 2016 de krachten gebundeld in De Jonge Specialist. Voor aios kindergeneeskunde en anios die NVK-lid worden, betekent dit dat zij bij aanmelding bij de NVK kunnen aangeven of ze ook gebruik willen maken van een gecombineerd lidmaatschap van De Jonge Specialist (DJS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Voor nieuwe juniorleden biedt de NVK 3 opties aan:

 • Ik word graag lid van de NVK, DJS en de LAD. De totale kosten bedragen € 304,00 per jaar. Naast de voordelen van het NVK-lidmaatschap ontvang ik (o.a.) het magazine De Jonge Specialist, het LAD-magazine, nieuwsbrieven en Medisch Contact. Daarnaast ben ik via de LAD gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid en kan ik kosteloos voor 20 uur per jaar gebruikmaken van de individuele juridische dienstverlening. Ook kan ik rechtsbijstand krijgen bij klacht-, tucht- en strafzaken en worden mijn arbeidsvoorwaarden/-omstandigheden goed geregeld in cao’s. Ik geef hierbij toestemming voor het delen van mijn gegevens met DJS en de LAD.
 • Ik word lid van de NVK en DJS. De totale kosten bedragen € 304,00 per jaar. Naast de voordelen van het NVK-lidmaatschap ontvang ik het magazine De Jonge Specialist en DJS-nieuwsbrieven. Ik geef hierbij toestemming voor het delen van mijn gegevens met DJS.
 • Ik word alleen lid van de NVK. De kosten bedragen € 144,00 per jaar.

Niet praktiserend, maar toch verbonden?
De Federatie Medisch Specialisten vindt het belangrijk dat ook medisch specialisten die niet (in Nederland) praktiseren, verbonden kunnen blijven. Het gaat om:

 • gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren
 • medisch specialisten die in het buitenland praktiseren bij een niet-Nederlandse organisatie
 • arbeidsongeschikte medisch specialisten

Door deel te nemen aan een speciaal opgerichte stichting, SOVAF genaamd, kunnen zij toch verbonden blijven met de Federatie. SOVAF staat voor: ‘Stichting voormalig seniorleden OMS / voormalig aangeslotenen Federatie Medisch Specialisten’. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking. Meer informatie vindt u hier.

Lidmaatschap beëindigen/wijzigen
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan moet u vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opzeggen. Uw opzegging gaat dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in. U kunt uw opzegging schriftelijk doorgeven via e-mail of per brief. Wij sturen altijd een bevestiging van uw opzegging per e-mail, die tevens dient als bewijs van opzegging.

Tijdens het lopende kalenderjaar kunt u uw lidmaatschap helaas niet opzeggen. De reden hiervoor is dat de NVK met het oog op financiële verplichtingen bijtijds zekerheid moet hebben over de inkomsten in het komende jaar. Deze opzegregeling is vastgelegd in de statuten.

Het is toegestaan om gedurende het jaar uw lidmaatschap te wijzigen. De contributie wordt in dat geval pro rato aangepast. Er wordt helaas geen restitutie verleend v.w.b. de bijdrage aan de Federatie aangezien dit aan het begin van het jaar door ons wordt afgedragen. Uw lidmaatschap bij de Federatie loopt dan ook door tot het einde van het lopende jaar.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een verbintenis te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na ontvangst van de e-mail met bevestiging van het lidmaatschap of inschrijving voor een bijeenkomst. Bij uitoefening van het herroepingsrecht bent u geen kosten verschuldigd. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u het herroepingsformulier in te vullen en te verzenden naar ledenadministratie@nvk.nl.

Klik hier voor het herroepingsformulier.