NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kennisagenda

Kennisagenda
Heb jij een vraag over de patiëntenzorg in de algemene kindergeneeskundige praktijk waar onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is of het effect op de gezondheid onduidelijk is? Misschien past jouw vraag wel op de nieuwe ‘Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde’. 

Oproep kennisvragen - jouw bijdrage is cruciaal
Als onderdeel van het opstellen van de nieuwe kennisagenda verzamelen we kennisvragen. Daarom vragen we jou om kennisvragen te formuleren die je vaak tegenkomt in de dagelijkse praktijk en/of die van invloed zijn op de algemene kindergeneeskunde. Onder algemene kindergeneeskunde verstaan we zorg die geleverd wordt door kinderartsen zonder subspecialisatie in de algemene ziekenhuizen. Voorbeeld van een kennisvraag: Wat zijn veilige saturatiegrenzen die gehanteerd kunnen worden voor het starten of stoppen van zuurstoftoediening bij kinderen met luchtwegaandoeningen? 

Formuleer de kennisvragen bij voorkeur in de vorm van een onderzoeksvraag en dien ze in als individu of namens je vakgroep. 

Dien je kennisvragen in vóór maandag 22 juli 2024.  

Wat gebeurt er met de ingediende kennisvragen?
Tijdens een bijeenkomst met de leden en overige belanghebbenden, zoals patiëntenorganisaties, worden de belangrijkste kennisvragen geprioriteerd. Deze prioriteringsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 februari 2025 van 17.00 tot 21.00 uur (Utrecht, exacte locatie ader te bepalen). Een officiële uitnodiging volgt, maar zet de bijeenkomst alvast in je agenda. 


Kennisagenda 2020 
Hieronder vind je meer informatie over de Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde, de eerste kennisagenda van de NVK, gepubliceerd op 18 juni 2020. 
De kennisagenda beschrijft de methoden waarop de kennishiaten zijn geïnventariseerd en geprioriteerd met als uiteindelijk resultaat een top 10 van kennishiaten algemene kindergeneeskunde, samen met een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld. 

             

Onderzoeksnetwerken & SPIN

Naast de top 10 kennishiaten geeft de kennisagenda ook een overzicht van recent afgeronde en nog lopende studies, die binnen de algemene kindergeneeskunde in de Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. Ook biedt de kennisagenda een aanzet voor de vorming van een onderzoeksnetwerk voor de algemene kindergeneeskunde. De uitvoering en voortgang van de kennisagenda wordt bewaakt en ondersteund door de commissie SPIN (Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland).