NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Gezond en veilig werken

Als kinderarts op een gezonde manier en met behoud van werkplezier je werk kunnen blijven doen. Dit is ook opgenomen in het strategieplan van de NVK. Om dit te realiseren heeft de NVK-werkgroep ‘Gezond en veilig werken’ een advies opgesteld hoe kinderartsen lokaal kunnen komen tot een gezond rooster en een adequaat levensfasebeleid. Het advies is overgenomen door het NVK-bestuur en is een aanvulling op de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen.

Gezond roosteren
Gezond roosteren is er voor de NVK op gericht om de patiënt optimale zorg te kunnen bieden (uitgeruste dokter aan het bed) én het (dienst)rooster haalbaar te maken voor alle typen vakgroepen (groot, klein, met of zonder arts-assistenten). De NVK adviseert om in een gezond rooster maximaal 12 uur (inclusief reguliere pauzes) achter elkaar patiëntgerelateerde taken met patiëntcontact uit te voeren tijdens reguliere werktijd en diensttijd.

Voldoende hersteltijd bieden
Daarnaast luidt het advies om bij het roosteren van alle werkzaamheden rekening te houden met voldoende hersteltijd na avond-/nachtdiensten die worden gevolgd door een reguliere werkdag. In het advies is een gradering van avond-/nachtdiensten opgenomen met een advies welke werkzaamheden de dag erna in het rooster op te nemen.

Kennis en ervaring behouden
De NVK vindt het ook van belang dat er voor alle kinderartsen een ‘ouderenbeleid’ komt, zodat zij tot hun pensioen met plezier hun werk blijven doen en niet voortijdig afhaken, omdat de (nacht)diensten hen te zwaar vallen.Door oudere dokters de mogelijkheid te geven te worden vrijgesteld van nachtdiensten blijven zij langer met plezier aan het werk om hun kennis en ervaring overdag over te brengen op jongere artsen en zo bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Belangrijk aandachtspunt is dat wanneer de oudere kinderarts ervoor kiest om (gedeeltelijk) te stoppen met het doen van nachtdiensten, de overige vakgroepleden geen hinder c.q. zwaardere werkbelasting ondervinden van de keuze van hun collega.

Lokale afspraken maken
De collectieve arbeidsvoorwaarden bevatten regelingen voor het (gedeeltelijk) stoppen van diensten. Dat is wat minimaal door een raad van bestuur moet worden geboden. De NVK adviseert waar mogelijk lokaal met de raad van bestuur betere afspraken te maken, met name om de financiële prikkel om diensten te blijven doen op oudere leeftijd te verminderen.

Op de websites van de FMS en LAD vindt u meer informatie over gezond en veilig werken.