NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Schrappen

Inleiding
De rol van kinderartsen is door de jaren heen veranderd. Er zijn meer en andere werkzaamheden bijgekomen. Denk daarbij aan het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten en het bijdragen aan zorgvernieuwing. Kinderartsen ervaren, net als andere specialisten, geregeld een hoge werkdruk, onder meer doordat veel tijd opgaat aan administratieve taken. Een deel van de administratieve taken wordt als zinloos, nutteloos en onnodig belastend ervaren. Er bestaat een sterke wens om de administratie- en registratielast zoveel als mogelijk te verminderen. Ook in het Hoofdlijnenakkoord en het project (Ont)regel de Zorg van de FMS is vermindering van administratieve last een belangrijk onderwerp.

Adviesgroep Schrappen
Het bestuur van de NVK heeft een tijdelijke adviesgroep ingesteld en deze opdracht gegeven het bestuur te adviseren over het onderwerp ‘schrappen’ binnen de NVK. Eind 2020 heeft de Adviesgroep Schrappen het NVK-bestuur geadviseerd over mogelijkheden om de administratieve lasten voor kinderartsen te verlagen. Het advies is gebaseerd op een uitvraag onder leden en eigen ervaringen van betrokken kinderartsen.

Uit een lange lijst met regels, registraties, instrumenten, etc. heeft de adviesgroep een keuze gemaakt op welke punten de NVK registratielast zou kunnen schrappen of op zijn minst vereenvoudigen.
In sommige gevallen heeft de NVK dat volledig in eigen hand, maar veel vaker zal de NVK extern beleid moeten beïnvloeden om het voor de kinderartsen eenvoudiger te maken.

Lees hieronder welke acties het bestuur van de NVK heeft opgepakt en waar u als kinderarts profijt van kunt hebben.

Checklist Schrappen - bewustwording
Bewustwording is een belangrijk aandachtspunt als het gaat over administratie- en registratielast. Aan veel registraties ligt geen (verplichte) wet- en regelgeving ten grondslag maar zijn door de beroepsgroep zelf ingesteld en worden, wellicht onbewust, door onszelf in stand gehouden.
Daarom hebben we een checklist ontwikkeld om nieuwe of herziene registraties en maatregelen te toetsen op de administratie- en registratielast voor de kinderarts. Doel is te voorkomen dat de administratie- en registratielast groter wordt dan strikt noodzakelijk is, zodat de kinderarts meer tijd en aandacht overhoudt voor de patiënt. De checklist kan door elke kinderarts, binnen en buiten de NVK, worden gebruikt.

Schrappen binnen de kindergeneeskunde

Visitaties
Het visitatiesysteem wordt steeds verder gedigitaliseerd zodat het proces efficiënter en met tijdwinst kan worden doorlopen door zowel de vakgroepen als de visiteurs. Daarnaast biedt de NVK na een proefperiode nu de mogelijkheid om de kwaliteitsvisitatie en opleidingsvisitatie in hetzelfde ziekenhuis te combineren. Ook hier is tijdwinst de grootste plus.

LNR
Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de LNR te vereenvoudigen, zodat de registratie minder belastend wordt voor vakgroepen. Het NVK-bestuur verwacht in het voorjaar van 2022 meer inzicht te kunnen geven in aanpassingen in de LNR.

VMS-thema’s
Ook bij de VMS-thema’s wordt een aanzienlijke administratieve last ervaren. De Commissie Patiëntveiligheid buigt zich de komende tijd over de vraag waar binnen de VMS-thema’s administratieve lasten verlicht kunnen worden en zal eind 2022 aan het NVK-bestuur rapporteren.

SPUTOVAMO
Screening op kindermishandeling is sinds 2011 verplicht. De SPUTOVAMO (of varianten daarop) is het meest gebruikte instrument. Momenteel wordt onderzocht of het instrument verbeterd kan worden mét een verminderde registratielast.

IFMS
Ook de IFMS is een verplichting die van buiten de NVK wordt opgelegd, namelijk als verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen. Meer partijen waren van mening dat de administratieve lasten m.b.t. de IFMS buitenproportioneel waren. De Federatie heeft onlangs een nieuwe leidraad voor de IFMS gepubliceerd. Deze leidraad geeft meer vrijheid voor eigen invulling van het instrument. De NVK beveelt haar leden van harte aan om met de nieuwe leidraad aan de slag te gaan.

STRONGkids
Tot 1 januari 2021 was het screenen op het risico op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen een van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze indicator is vervallen en wordt naar verwachting vanaf 2023 vervangen door een verbeterdoel. Ten behoeve van de indicator werd door de meeste ziekenhuizen het instrument STRONGkids gebruikt. Het gebruik van STRONGkids was echter niet verplicht en zal dat ook niet worden voor het nieuwe verbeterdoel. Wat niet wegneemt dat het instrument wel behulpzaam kan zijn bij goede patiëntenzorg binnen het thema ondervoeding.

Valscore
Deze indicator is niet verplicht voor kinderen. Bij de inventarisatie van registratielast bleek dat in sommige ziekenhuizen wordt gedacht dat dit wel zo is. Bij deze het advies van de NVK aan die leden en ziekenhuizen het eigen beleid m.b.t. de valscore te herzien en zo de administratielast te verlagen.

Complicatieregistratie
Lokaal wordt bepaald hoe vorm te geven aan de complicatieregistratie en daarmee is de ervaren registratielast dan ook lokaal verschillend. Vanuit de NVK vinden we het belangrijk dat dit instrument er is maar dan wel toegepast wanneer het zinvol is en niet voor algemeen gebruik. Omdat dit voor veel meer specialismen geldt, is de NVK via de Commissie Patiëntveiligheid betrokken bij het SKMS-project om de complicatieregistratie te verbeteren met minimale registratielast.

Perinatale audit
De perinatale audit is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de geboortezorg te toetsen en te verbeteren. De NVK wil het instrument daarom graag behouden, maar waar mogelijk wel met eenvoudiger registratielast. Het bestuur heeft de Sectie Neonatologie gevraagd om advies welke mogelijkheden er zijn voor een vermindering van de administratieve lasten. Het bestuur verwacht het advies van de sectie medio 2022.

Dieetaanvragen en machtigingen
De NVK erkent de registratielast die hiermee gepaard gaat. Via de Federatie is hierover met Zorgverzekeraars Nederland gesproken en zijn diverse machtigingen inmiddels aangepast. Wanneer vanuit de NVK de wens bestaat ook andere machtigingen aan te passen, kan de NVK dat bij de Federatie aangeven. Heeft u een concreet voorbeeld van een machtiging die wat u betreft aanpassing behoeft, laat het de NVK weten via nvk@nvk.nl.

Convenant medische techniek
Op dit punt is de invloed van de NVK zeer beperkt. Dit hoort thuis bij de ziekenhuizen en vakgroepen. De NVK adviseert leden om hier lokaal over in gesprek te gaan om zo te komen tot minimale administratieve lasten en toch te voldoen aan de eisen die de Inspectie stelt.

JCI/NIAZ
Ziekenhuisbrede accreditaties, zoals de JCI en NIAZ leveren voor veel medewerkers van de ziekenhuizen administratieve last op en dus ook voor de kinderartsen. De accreditaties zijn niet verplicht, maar een eigen keuze van ziekenhuizen om ze aan te vragen. Omdat veel ziekenhuizen het doen, wordt dit fenomeen in stand gehouden, omdat men elkaar volgt en niet de uitzondering wil zijn in deze. Het bestuur van de NVK steunt de Federatie Medisch Specialisten bij haar inzet om de administratieve lasten van deze accreditaties sterk terug te dringen.