NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Richtlijnen nieuws

>> Nieuwsmail september 2022

SKMS-gelden voor updaten of ontwikkeling van richtlijnmodules

Met SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten)-gelden kan de NVK haar richtlijnen updaten of nieuwe richtlijnen ontwikkelen. De VK heeft maar  liefst 700 richtlijnmodules te onderhouden. Het updaten of ontwikkelen van één module [1] uit een richtlijn kost circa €12.000.

In deze kosten zitten vacatiegelden voor werkgroepleden en tegemoetkoming voorzitter, kosten voor de literatuursearch, kosten voor methodologische en procesmatige ondersteuning, vergaderkosten, ICT-kosten, kosten voor het NVK-bureau, de financiële administratie, eventuele training van werkgroepleden en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld implementatie of ontwikkeling van patiënten-informatie.

Sinds 2020 wordt door ZonMw per jaar € 13 miljoen beschikbaar gesteld aan SKMS-gelden[2]. Dit is het budget voor alle 32 wetenschappelijke verenigingen die daar hun richtlijnen- én kwaliteitsprojecten uit kunnen aanvragen. Het budget per jaar hangt samen met het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022, omdat dit Hoofdlijnenakkoord nu is afgelopen en er over het nieuwe Integrale Zorg Akkoord (IZA) wordt onderhandeld, zijn er pas vanaf 2023 weer SKMS-gelden beschikbaar.

SKMS-gelden voor richtlijnprojecten die starten in 2023 kunnen door het NVK-bureau worden aangevraagd in september en november 2022. Alle NVK-secties hebben een oproep hiervoor ontvangen met een voorstel van tye herzierne richtlijnmodules gebaseerd op het meerjaren-onderhoudsplan dat de Cie Richtlijnen in 2021 heeft opgeleverd met input en prioritering door de secties, patiëntenvertegenwoordiging en relevante externe stakeholders. Tevens vragen we welke richtlijnmodules ingetrokken kunnen worden en of er nog nieuwe richtlijnonderwerpen zijn.     

Het NVK-bureau dient namens de Cie Richtlijnen alleen SKMS richtlijnaanvragen in die gedragen worden door de secties en waarvoor een beoogd voorzitter beschikbaar is. De focus van de aanvragen ligt vooral op onderhoud van bestaande richtlijnmodules.
Secties kunnen, buiten de jaarlijkse oproep, altijd mailen naar
richtlijnen@nvk.nl om richtlijnherzieningen of -ontwikkeling aan te melden, zodat de Cie Richtlijnen dit op haar prioriteringslijst kan zetten. Meldt u dus met uw ideeën of verzoeken m.b.t. richtlijnmodules bij uw sectie of mail ons als u niet bent aangesloten bij een sectie.

Weetje: De afgelopen 5 jaar heeft de NVK ruim € 3.6 miljoen aan SKMS gelden gehonoreerd gekregen voor circa 30 projecten van richtlijnherziening-, ontwikkeling, en andersoortige projecten gericht op richtlijnen.

[1] Een module is de kleinste eenheid waaruit een richtlijn bestaat en geeft op basis van systematische (literatuur)analyse en argumentatie antwoord op één omschreven, aan gezondheid, organisatie van zorg of techniek gerelateerd probleem en sluit af met één of meer aanbevelingen. (Gebaseerd op AQUA-leidraad 2021)

 

Richtlijnen en Beroepsbelangencommissie
De introductie of herziening van een richtlijn kan invloed hebben op de organisatie van kindergeneeskundige zorg en daarmee op de bekostiging. Om te kijken of een nieuwe of herziene richtlijn kostendekkend kan worden geïmplementeerd, hebben de Beroepsbelangencommissie (BBC) en de Commissie Richtlijnen een proces ingericht.

Proces-beoordeling
Voor elk jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels vast voor registratie en declaratie van zorg. Een dbc-diagnose leidt in combinatie met zorgactiviteiten tot een zorgproduct, waarbij het tarief gemiddeld kostendekkend en passend moet zijn. Als de zorg voor een bepaalde diagnose verandert, bijvoorbeeld door een aangepaste aanbeveling in een richtlijn, dan kan het zijn dat de vergoeding en de praktijk niet meer op elkaar aansluiten. Als dat het geval lijkt te zijn, dan kan de NVK dit bij NZa aankaarten in de vorm van een wijzigingsverzoek. Lees op de NVK-website[1] meer over de financiering van zorg.

Jaarlijks beoordeelt de BBC NVK-richtlijnen die zijn geautoriseerd of dat binnenkort worden. De BBC let daarbij op de volgende punten:

  • Is er een passende dbc-diagnose voor de zorg die de richtlijn beschrijft?
  • Zijn alle activiteiten/verrichtingen die de richtlijn voorschrijft al beschikbaar in bestaande zorgactiviteiten?
  • Om hoeveel patiënten gaat het per jaar landelijk gezien?
  • In geval van een herziene richtlijn: wat verandert er in het zorgpad, wordt er bijv. meer of minder diagnostiek gedaan?
  • Wat zijn mogelijke knelpunten in de bekostiging bij uitvoering van deze richtlijn?

Wanneer daar aanleiding toe is, zet de BBC het traject voor een wijzigingsverzoek in gang. Wordt een wijzigingsverzoek door de NZa gehonoreerd, dan wordt de regelgeving aangepast. Het traject van het indienen van een wijzigingsverzoek tot het moment dat het in de praktijk is doorgevoerd beslaat minimaal 1,5 jaar en geregeld langer.

Resultaten beoordeling BBC
De afgelopen jaren heeft de BBC diverse richtlijnen gescreend. Bij veel richtlijnen lijkt de financiële impact gelukkig minimaal. Bij een aantal richtlijnen voorziet de BBC wel bekostigingsknelpunten bij implementatie. Dit heeft geleid tot verschillende wijzigingsverzoeken en aandachtspunten:

•  Herziening Richtlijn Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

Mogelijk ontstaat bij deze richtlijn een bekostigingsknelpunt bij de pulmonale follow-up. De BBC heeft aangegeven dat de follow-up nog onvoldoende is uitgewerkt om daar nu onderbouwd een wijzigingsverzoek voor aan te vragen. De BBC wacht de uitwerking af en zal daarna opnieuw beoordelen.

•  Behandeling van kinderen met obesitas

De BBC heeft een wijzigingsverzoek ingediend om de dbc-diagnose adipositas te laten wijzigen in obesitas. Dit verzoek is gehonoreerd en wordt per 1-1-2023 verwerkt in de regelgeving. Er is ook een wijzigingsverzoek ingediend om de registratie van de regiefunctie bij uitvoering van de Gecombineerde Leefstijl Interventie mogelijk te maken voor kinderartsen. Dit wijzigingsverzoek is afgewezen, omdat het Zorginstituut uitspraak heeft gedaan dat zaken als casemanagement, regiefunctie, coördinatie, etc. integraal onderdeel uitmaken van de patiëntenzorg en daarom niet apart bekostigd kunnen worden. Een zorgactiviteit hiervoor aanmaken vindt de NZa daarom niet nodig. De kosten van de tijd die in deze zorg zit, moeten binnen de instelling worden toegerekend naar de juiste zorgproducten.

•  Modules neonatale hypoglycemie en beleid na vacuümextractie richtlijn Postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde

De BBC heeft overlegd met de voorzitter van de richtlijnwerkgroep over de mogelijke impact dat het aantal verpleegdagen door de richtlijn gaat toenemen. De werkgroep verwacht dat dit effect zal meevallen. De werkgroep volgt de ontwikkeling hiervan wel in de jaren na invoering van de richtlijn, zodat zo nodig alsnog actie kan worden ondernomen door de BBC.

•  Modules Brief Resolved Unexplained Event (BRUE)

Deze richtlijn vervangt de Richtlijn Apparent Life Threatening Event (ALTE). De BBC heeft een wijzigingsverzoek ingediend om de term ALTE in de zorgproductstructuur te wijzigen in BRUE. Na de zomer krijgt de BBC bericht of het verzoek wordt gehonoreerd.

•   Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

Transitiezorg is niet nieuw, maar zeker nog geen common practice, omdat voldoende financiering hiervoor ontbreekt. De BBC dient een wijzigingsverzoek in om de extra consulten en het opstellen van het transitieplan declarabel te maken. Als dit wijzigingsverzoek gehonoreerd wordt, ziet u dat op zijn vroegst terug in de regelgeving voor 2024.

[1] NVK - Financiering

 

Lopende richtlijnprojecten NVK